plen

Regulamin

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi Pocztówkomat, a także określa zasady zgłaszania reklamacji i trybu ich rozpatrywania.

I. Definicje

1. Usługodawca – oznacza ViewPro s.c. T.Mróz, J.Mróz ul. Skoroszewska 2B/34 02-495 Warszawa NIP 5223019335 REGON 147452308, działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
2. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
3. Partner – oznacza podmiot współpracujący z Usługodawcą.
4. Usługi – oznacza między innymi usługi takie jak: tworzenie fotografii przez urządzenia, możliwość przebierania się, możliwość dokonywania wpisów w Foto Księdze Gości, komentowanie wpisów na portalu, udostępnianie zawartości strony na portalach społecznościowych, usługi informatyczne zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów graficznych i multimedialnych na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób aby użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron Portalu Pocztowkomat.pl.
Usługi społecznościowe – usługi świadczone za pośrednictwem określonych Serwisów zgodnie z ich regulaminami, umożliwiających ich Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci Internet, w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów innych Użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów w udostępnionych obszarach pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej Pocztowkomat.pl lub jej Partnerów udostępniania innym Użytkownikom.
Usługi reklamowe – usługi polegające na emisji produktów reklamowych na wyświetlaczach urządzeń fotografujących oraz na stronach internetowych Portalu Pocztowkomat.pl, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak, boksy reklamowe, słowa kluczowe(reklama kontekstowa).
5. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z Usług.
6. Urządzenie – oznacza urządzenie, które robi zdjęcia Użytkownikom i drukuje je na wysokiej jakości papierze oraz przesyła zdjęcie za pośrednictwem Internetu na Portal Pocztowkomat.pl.
7. Zleceniodawca – osoba lub podmiot gospodarczy zlecający wykonanie Usługi lub wypożyczający Urządzenie.
8. Portal, Pocztowkomat.pl – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną przez Usługodawcę, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Usługodawcę lub jego Partnerów.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Usługi i Urządzenia oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Poprzez fakt korzystania z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

III. Warunki akceptacji regulaminu o świadczenie Usług

Regulamin zostaje zaakceptowany z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług.

IV. Prawa i obowiązki Użytkowników

1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania Portalu Pocztowkomat.pl i/lub Urządzeń w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
2. Zakazane jest korzystanie z Portalu i/lub Urządzeń w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
5. Usługi społecznościowe dostępne bez konieczności rejestracji a mające za cel zamieszczenie na stronach Portalu Wpisu (wątek główny dodany przez Użytkownika) lub Komentarza (każda publikowana treść dotycząca Wpisu, lub innych treści dostępnych w Portalu) będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami (Usługa elektroniczna komentarzy): Usługa elektroniczna komentarzy to usługa elektroniczna umożliwiająca wymianę informacji i opinii oraz prowadzenia dyskusji pomiędzy Użytkownikami, w szczególności poprzez dokonywanie Wpisów lub Komentarzy,
Usługa elektroniczna komentarzy jest usługą bezpłatną dostępną dla każdego użytkownika Internetu,
W ramach Usługi elektronicznej komentarzy, Usługodawca udostępnia mechanizm formularza umożliwiający zamieszczenie Wpisu lub Komentarza o treści i formie określonej przez Użytkownika, w szczególności to Użytkownik decyduje, jakie treści (tekst, treści multimedialne) wprowadza na strony Portalu,
Usługodawca oświadcza, że nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, zapisuje Wpisy i Komentarze we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci Internet, przy czym zastrzega sobie prawo do usunięcia, już dodanych: Wpisów i Komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu, Wpisów i Komentarzy, które zawierają utwory w rozumieniu prawa autorskiego wprowadzone za pośrednictwem mechanizmu (dodaj plik), co do których Użytkownik nie posiada praw niezbędnych do ich eksploatacji w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.).

6. Użytkownik korzystając z mechanizmu formularza umożliwiający zamieszczenie Wpisu lub Komentarza oświadcza, że posiada uprawnienia i zgody niezbędne do zamieszczenia Wpisów i Komentarzy w sposób zgodny z prawem w szczególności z wyłączeniem naruszenia praw osób trzecich.

V. Płatności i korzystanie z urządzenia

Materiały umieszczone w serwisie internetowym zostały udostępnione przez Usługodawcę, jako usługa dla klientów i mogą one być używane wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte na witrynie informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zdjęcia zamieszczone przy opisach produktów są umieszczone w celach poglądowych i mogą nie odzwierciedlać dokładnego wyglądu Urządzenia.
1. Urządzenia w formie vendingowej (możliwość płatności) umożliwiają pobranie płatności w dwóch trybach:
• normalny – umożliwiający płatności za poszczególne zdjęcia monetami od 50 groszy do 5zł oraz banknotami 10 i 20 zł bez wydawania reszty
• pakietowy – umożliwiający płatność banknotami 50, 100 i 200zł dający możliwość wykupienia większej ilości zdjęć bez wydawania reszty
Ilość wykupionych zdjęć za kwotę 50zł w trybie normalnym nie jest równoznaczna z ilością zdjęć w trybie pakietowym. Przed dokonaniem płatności należy zastanowić się nad kwota jaką chcemy przeznaczyć na zrobienie zdjęć i wybrać odpowiedni tryb pobierania opłat.
2. Cena za zdjęcie w trybie normalnym i pakietowym jest ustalana indywidualnie z Partnerem, który odpowiada za Urządzenie.
3. Możliwe jest również wykupienie żetonu, który aktywuje określoną ilość zdjęć. Cena oraz ilość zdjęć jest ustalona przez Partnera i wszystkie informacje są dostępne na miejscu w lokalu.
4. Urządzenia wypożyczone są indywidualnie konfigurowane na życzenie klienta i ich praca uzależniona jest od czasu pracy lub ilości wykonanych zdjęć. Sposób działania jest określony w ofercie opublikowanej na Portalu Pocztowkomat.pl lub może być indywidualnie negocjowany z Usługodawcą lub jego Partnerem.
5. Każde wykonane zdjęcie przez Urządzenie może zostać powtórzone przez użytkownika. Nie będzie ono nigdzie publikowane, a jedynie wykorzystane do analizy sytuacji w jakiej było ono powtórzone i ewentualnego polepszenia jakości wykonywanej Usługi.
6. Wykonane zdjęcia można dodatkowo zmienić wykorzystując dostępne filtry graficzne w Urządzeniu, a następnie wydrukować je.
7. Wydrukowane zdjęcia mogą być publikowane na Portalu Pocztowkomat.pl i udostępniane przez Użytkowników na portalach społecznościowych, innym osobom oraz Partnerom, z zastrzeżeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
8. Każde zrobione i wydrukowane zdjęcie może być pobrane na urządzenie mobilne. Po wyrażeniu zgody przez użytkownika zdjęcie zostanie wysłane na serwer Pocztowkomat.pl i pocztówkomat wygeneruje indywidualny link do zdjęcia pod którym będzie można je pobrać. Dodatkowo jest wyświetlany QR kod w celu ułatwienia przepisywania adresu. Taka funkcjonalność dotyczy tylko tych miejsc, w których Partner zapewnił bezprzewodowy dostęp do Internetu.
9. Na specjalne życzenie Zleceniodawcy można zmienić formę przekazywania i publikacji zdjęć oraz uniemożliwić udostępnianie zdjęć. Taka funkcjonalność wymaga pisemnego wyrażenia woli.

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Usługodawcy.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail), opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, oraz lokalizację urządzenia.
3. Jeżeli reklamacja dotyczy jakości zdjęcia, które zostało źle wydrukowane, to należy je dołączyć do zgłoszenia.
4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Usługodawcę.
VII. Odpowiedzialność Usługodawcy
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych danych na stronach Portalu Pocztowkomat.pl, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usługi odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
3. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Usługi przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych danych.
4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu.
5. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych, zdjęć i mediów opublikowanych na stronach Portalu.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu i wyświetlaczach urządzeń w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
7. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu oraz Urządzeń w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.

VII. Prawa własności intelektualnej

1. Przyjęty na stronach Portalu i/lub Urządzeniach wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
2. Portal i/lub Urządzenia zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
3. Treści udostępniane na stronach Portalu i/lub Urządzeniach mogą być opatrzone znakiem „Copyright 2017 Pocztowkomat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone”
4. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Usługodawca udostępnia na stronach Portalu i/lub Urządzeniach na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
5. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Urządzeniach, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
6. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Urządzeniach nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów (w tym utworów fotograficznych) lub baz danych.
7. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu i/lub Urządzeniach jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
8. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu i/lub Urządzenia w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
9. Usługodawca zezwala na udostępnianie treści na wybrane portale społecznościowe za pomocą przycisków, które są umieszczone pod utworem oraz przekazywanie ich dalej w sieciach społecznościowych.
10. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu i/lub Urządzeniu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
11. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Usługodawcy niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.

VIII. Dane osobowe

1. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych określa polityka prywatności udostępniona na Portalu.

2. Administratorem Państwa danych osobowych są Tomasz Mróz i Justyna Mróz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ViewPro s.c. T.Mróz, J.Mróz, NIP 5223019335, REGON 147452308, ul. Skoroszewska 2B lok. 34, 02-495 Warszawa.

3. Dane osobowe w postaci Państwa zdjęć zostaną przekazane osobie, która zleciła przeprowadzenie sesji zdjęciowej lub innym osobom przez nią wskazanym.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, którą wyrażają Państwo, pozując do zdjęć. 

5. Zdjęcia przechowywane są na serwerach, które znajdują się w dyspozycji Administratora, a należą do Zenbox sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Zdjęcia mogą być również przechowywane w folderze „wiadomości wysłane” na koncie Zenbox, które znajduje się w dyspozycji Administratora.

6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz uzyskania ich kopii;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku, gdy podstawą przetwarzanie jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia wykonanie zdjęcia za pomocą pocztówkomatu.

IX. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu i/lub Urządzeniach w formach stosowanych w Internecie.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
4. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Urządzeń po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.